Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Functional Food and Fitness

1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Abonnementeen maandelijks contract waarbij de Deelnemer op geregelde tijden (eenmaal, tweemaal, of driemaal per week) een Training afneemt tegen een maandelijkse betaling
Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van F.F.F. 
Deelnemer De consument die deelneemt aan een Training of andere activiteit van F.F.F.
OvereenkomstEen overeenkomst tussen F.F.F. en een Deelnemer of een bedrijf. 
Personal TrainingEen individuele, in onderling overleg tussen de Deelnemer en F.F.F. afgestemde training.
RittenkaartEen leskaart voor 5,10 of 15 lessen die telkens worden afgeboekt als een Deelnemer zich aanmeldt voor een training.
TrainingElke activiteit aangeboden en/of verzorgd door F.F.F.
F.F.F.Personal trainer studio F.F.F. (F.F.F. staat voor Functional Food and Fitness)
 
Workshop  Een training met vooraf afgesproken (aantal) uren voor een bepaalde groep.
 

Functional Food and Fitness is de handelsnaam en is gevestigd te Zeist en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 90748522.

2. Algemene Voorwaarden Functional Food and Fitness

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen de Deelnemer en F.F.F.
 2. Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling in de algemene voorwaarden strijdig is met een wettelijke bepaling en nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de betreffende bepaling buiten toepassing blijven en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden gelden.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij F.F.F. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 5. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op Overeenkomsten van F.F.F. zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

3. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst is niet overdraagbaar door een van de partijen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Een Overeenkomst tussen F.F.F. en een Deelnemer kan bestaan uit
  a.) een Rittenkaart waarbij de Deelnemer kan kiezen uit 5, 10 of 15 Trainingen
  b.) een maandelijks of halfjaarlijks Abonnement waarbij gekozen kan worden voor 1, 2 of 3 trainingen per week
  c.) een door partijen afgesproken Personal training, zowel fysiek als online
  d.) een door partijen afgesproken losse les
 3. e.) een door partijen afgesproken zitting sportmassage
  • f.) een door partijen afgesproken dienst betreffende het vervaardigen van voedings- en trainingsschema’s
   e.) een door partijen afgesproken small group training, waaruit er gekozen kan worden tussen een maandelijks en/of half jaar abonnement  


4. Abonnementen, Rittenkaarten

 1. Een personal training Rittenkaart van 5 trainingen is geldig tot 2,5 maand na datum uitgifte van de Rittenkaart. Als een Rittenkaart is verlopen kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Training.
 2.  Een personal training Rittenkaart van 10 trainingen is geldig tot 5 maanden na datum uitgifte van de Rittenkaart. Als een Rittenkaart verlopen is kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Training.
 3. Een personal training Rittenkaart van 15 trainingen is geldig tot 7,5 maand na datum uitgifte van de Rittenkaart. Als een Rittenkaart verlopen is kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Training.
 4. Een small group abonnement van 1 maand is geldig over de afgesproken periode en wordt zonder opzegging automatisch verlengd.
 5. Een small group abonnement van 6 maanden is geldig over de afgesproken periode en wordt zonder opzegging automatisch verlengd.
 6. Er wordt geen restitutie verleend voor een ongebruikt deel van een Rittenkaart.
 7. Een maandelijkse of halfjaarlijkse Abonnement kan op ieder moment van het jaar worden aangegaan. De begindatum van een Abonnement is de eerste dag van een maand.
 8. Bij zware blessures of langdurige ziekte kan de geldigheid van een Rittenkaart of een Abonnement in overleg met F.F.F. worden opgeschort. F.F.F. heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

5. Prijzen en betaling

 1. De actuele prijzen van de Trainingen staan op de website van F.F.F. F.F.F. heeft het recht om deze prijzen eenzijdig te verhogen. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds betaalde en afgesloten Overeenkomsten.
 2. De betaling van de maandelijkse of halfjaarlijkse abonnementen geschiedt via maandelijkse automatische incasso of betaling vooraf via Betaalverzoek.  
 3. Bij betaling vooraf via Betaalverzoek dient de gehele abonnementsperiode te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan door Betaalverzoek.
 4. Voor Personal Trainingen, Sportmassage, Small group trainingen, trainingschema’s, eetschema’s en bokslessen wordt een betaalverzoek naar de Deelnemer verzonden per WhatsApp. De betaling van het betaalverzoek dient direct te geschieden.
 5. Bij uitblijven van betaling kan de Deelnemer niet meedoen aan een Training totdat de schuld is voldaan
  6. Opzegging Abonnementen

  1. Het contract voor small group en online coaching Abonnementen wordt aangegaan voor de duur van de gekozen abonnementsvorm. Opzegging van een Abonnement dient schriftelijk te geschieden uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn.

  2. Het Abonnement dient door u zelf opgezegd te worden via e mail naar info@functionalfoodandfitness.nl.

  3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels een opzegbrief. De opzegging is pas definitief als er een bevestigingsmail is ontvangen van F.F.F. waarin vermeld staat dat de opzegging is ontvangen en verwerkt.

  4. Indien een half jaarlijks Abonnement niet tijdig wordt opgezegd, zal dit stilzwijgend doorlopen onder een hetzelfde Abonnement.


  7. Inschrijven trainingen

  1. Iedereen is verplicht zich in te schrijven voor de small group Training via de WhatsApp groepsapp. Bij 6 deelnemers zit de les vol en kan er dus ook niet meer worden deelgenomen.

  2. Om deel te kunnen nemen aan de training, dient de Deelnemer zich uiterlijk 60 minuten voor de aanvang van de small group Training in te schrijven. De inschrijving voor de Small Group Training dient te worden gedaan via de WhatsApp groep.

8. Klachten

 1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van F.F.F. zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, bij F.F.F. in te dienen. De klacht wordt ingediend via het contactformulier op de website van F.F.F. of telefonisch via 0637424851
 2. F.F.F. beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien F.F.F. verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 2 sub 5. van deze algemene voorwaarden.


9. Aansprakelijkheid
 

 1. Deelname aan Trainingen of andere activiteiten van F.F.F. en het gebruik maken van apparatuur van F.F.F. geschiedt op eigen risico.
 2. F.F.F. en trainers, zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van F.F.F. of haar trainers. Iedere Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen. Een Training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 3. F.F.F. behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training.
 4. F.F.F. is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen. Iedere Deelnemer is zelf verantwoordelijke voor zijn persoonlijke bezittingen. De Deelnemer wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch F.F.F. noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen (op het grondgebied van de club).
 5. De Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van F.F.F. indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer is te wijten.

  10. Privacy

  1. F.F.F. verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer op een zorgvuldige wijze binnen de kaders van de wet en regelgeving zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

  2. In de Privacyverklaring van F.F.F. is opgenomen welke gegevens door F.F.F. worden verwerkt, voor welke doeleinden F.F.F. deze gegevens verwerkt en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. De laatste versie van de Privacyverklaring vindt u altijd op de website van F.F.F.

  11. Huisregels 

  1. Tijdens de trainingen op de locatie van Fysiopraktijk Zeist gelden de huisregels en voorwaarden van Fysiopraktijk Zeist. Deze zijn te vinden op de website van Fysiopraktijk Zeist.

Mis deze tips niet!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.